“สบาย เทคโนโลยี” งวดนี้มีรายได้รวม 1,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75% และมีกำไรสุทธิ 501 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 793% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะ 9 เดือนมีรายได้พุ่งแรง 2,648 ล้านบาท กำไรโต 964 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 605% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 1,413 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 136 ล้านบาท เหตุทุกธุรกิจในเครือโตต่อเนื่อง พร้อมปรับโครงสร้างบริษัทฯ เสริมศักยภาพ SABUYVERSE ครบวงจรเสริมแกร่ง อีกทั้งยกเลิกหุ้น General Mandate เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างทุน

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2565 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 496 ล้านบาท หรือคิดเป็น 75% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งรายได้รวมได้เพิ่มขึ้น 401 ล้านบาท คิดเป็น 53% จากการเติบโตของธุรกิจเดิมในเครือและธุรกิจใหม่ มีกำไรข้างต้นเท่ากับ 370 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 147 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 66% และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 155 ล้านบาท คิดเป็น 72% อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ อยู่ที่ 31.9% ลดลงเล็กน้อยจาก 33.7% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 28.4% จากไตรมาสที่ผ่านมา และมีกำไรสุทธิเว็บหวยออนไลน์ ถูกกฎหมาย บาทละ 1000 เชื่อถือได้เท่ากับ 501 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 444 ล้านบาท คิดเป็น 793% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา กำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 144 ล้านบาท คิดเป็น 41%

อีกทั้ง SABUY ยังรับรู้รายได้จากการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในกลุ่มของ SABUY ซึ่งมีทั้งหมด 6 กลุ่มธุรกิจคือ 1.Connext ธุรกิจช่องทางการจัดจำหน่ายและเชื่อมต่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม 2.Enterprise & Life ธุรกิจให้บริการสำหรับองค์กรและไลฟ์สไตล์ด้วยความเข้าใจผู้บริโภค 3.Payments and Wallet ธุรกิจบริการด้านการชำระเงินและระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 4.Financial Inclusion ธุรกิจให้บริการสินเชื่อและประกันภัย 5.InnoTainment ธุรกิจนวัตกรรมทางสื่อ ดิจิทัลมีเดีย และเครือข่าย 6.Venture ธุรกิจการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ รายได้ 401 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นระหว่างไตรมาส 2 และ 3 มาจากกลุ่มธุรกิจเดิม เช่น SABUY Tech, Plus Tech, Vending Plus, SABUY Solutions,SPEED, etc ซึ่งเป็นสัดส่วนถึง 64% และมาจากธุรกิจใหม่ของบริษัทอีก 36% ซึ่งบางบริษัทยังเข้ามาไม่เต็มไตรมาส ทำให้เห็นได้ว่ากลุ่มสบายมีศักยภาพในการเติบโตของรายได้อีกมาก

คณะกรรมการบริษัทฯ SABUY ได้พิจารณาและมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้ อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท

การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง จำนวน 4 แห่ง เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างใน SABUY โดย 4 บริษั จะรองรับการปรับโครงสร้างธุรกิจ (1) Connext เพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเชื่อมต่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม (2) Enterprise & Life เพื่อรองรับธุรกิจบริการสำหรับองค์กรและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค (3) SPEED เพื่อรองรับธุรกิจ drop-off (โดย SABUY จะถือ 82%) และ (4) AIT เพื่อรองรับธุรกิจ infrastructure ที่บริษัทได้เข้าลงทุนใน AIT

พิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) ชุดเดิมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) ชุดใหม่พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร รายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ชุดใหม่ จำนวน 40,000,000 หน่วย) ซึ่งได้แก่ นายวิรัช มรกตกาล

พิจารณายกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 53,878,650 หุ้น

พิจารณาการจดทะเบียนลดทุนที่ยังไม่ชำระจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,249,389,341 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,155,510,691 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัททั้งหมดจำนวน 93,878,650 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับโครงการดังกล่าว บริษัทฯ จึงต้องมีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 บาท มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวน 40,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียน 2,155,510,691 บาท เป็น 2,195,510,691 บาท

อนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 (Record Date) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นและคงเป้าหมายรายได้ปี 2565 ที่ 5,000 ล้านบาท จากธุรกิจเดิมประมาณ 3,000 ล้านบาท เพิ่มเติมด้วยธุรกิจใหม่ในกลุ่ม Connext ประมาณ 500 ล้านบาท และEnterprise & Life ประมาณ 1,300 ล้านบาท พร้อมมุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้ถึง 20,000 ล้านบาท ในปี 2566 ที่ประกอบด้วย ธุรกิจเดิม 5,000 ล้านบาท ธุรกิจใหม่ในกลุ่ม Enterprise & Life ประมาณ 9,000 ล้านบาท กลุ่ม Connext ประมาณ 3,000 ล้านบาท กลุ่ม InnoTainment ประมาณ 1,000 ล้านบาท และกลุ่ม Financial Inclusion ประมาณ 2,000 ล้านบาท

“ต่อเนื่องจากการปรับกลุ่มธุรกิจ บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องจากธุรกิจ Connext ผ่าน Drop-off ต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องกรองน้ำ จาก TSR และสินค้าผ่าน Vending และธุรกิจ Enterprise & Life ผ่านทาง PTECH เพื่อธุรกิจบริการสำหรับองค์กร ผ่าน SABUY Solutions, SABUY POS และ CRM ผ่าน Buzzebees ในขณะที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยการคุมค่าใช้จ่ายได้ดีจากการบริหารงานเป็นกลุ่มบริษัทเข้าด้วยกัน เช่น กลุ่ม Drop-off ตลอดจนการนำบริษัทอื่นๆ เข้ารวมกลุ่มเช่น CitySoft, TSR, SABUY Alliance, iSoftel” นายชูเกียรติ กล่าว