ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2565 พบการกระทำผิด จำนวน 366 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 6.01 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2565) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 366 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 6.01 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 201 คดี ค่าปรับ 2.21 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 102 คดี ค่าปรับ 2.32 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 8 คดี ค่าปรับ 0.07 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 11 คดี ค่าปรับ 0.05 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 2 คดี ค่าปรับ 0.21 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 27 คดี ค่าปรับ 0.61 ล้านบาท และสินค้าอื่นๆ จำนวน 15 คดี ค่าปรับ 0.54 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 7,692.690 ลิตร ยาสูบ จำนวน 878,752 ซอง ไพ่ จำนวน 3,465 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 330.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 130 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 31 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-3 มีนาคม 2565 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 11,668 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 222.55 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 6,147 คดี ค่าปรับ 57.19 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 4,125 คดี ค่าปรับ 111.08 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 198 คดี ค่าปรับ 1.88 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 297 คดี ค่าปรับ 17.06 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 58 คดี ค่าปรับ 2.74 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 579 คดี ค่าปรับ จำนวน 13.53 ล้านบาท และสินค้าอื่นๆ จำนวน 264 คดี ค่าปรับ 19.07 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 81,445.950 ลิตร ยาสูบ จำนวน 2,679,643 ซอง ไพ่ จำนวน 13,062 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 525,263.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 75,868 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 707 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต โทร./โทรสาร 0-2241-4778

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket